Suunnitteluala

Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Teknologiateollisuus ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ovat solmineet suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen.

SKOLin liityttyä Teknologiateollisuuden jäseneksi 1.1.2011 lukien ja siirtäessä työehtosopimustoimintansa Teknologiateollisuudelle, on suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen osallisena ja allekirjoittajana 1.1.2011 alkaen SKOLin lisäksi myös Teknologiateollisuus ry. Kaikki työehtosopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Teknologiateollisuudelle.

Työehtosopimus on yleissitova, eli myös työnantajaliittoihin järjestäytymättömien yritysten tulee noudattaa sopimuksen ehtoja.

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Palvelualan työnantajat PALTA ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat solmineet 1.11.2013 alkaen kokonaan uuden arkkitehtitoimistoja koskevan arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen.

Arkkitehtitoimistoissa noudatettiin 31.10.2013 saakka edellä mainittua suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Ylempi toimihenkilö suunnittelualalla

Alalla työskentelee kaikkiaan lähes 17 500 ylempää toimihenkilöä, joista noin 15 000 työskentelee Teknologiateollisuuden, SKOLin tai ATL:n jäsenyrityksissä. YTN:n jäsenliittojen jäseninä (esim. TEK, IL) ylemmistä toimihenkilöistä on noin 10 000.

Alalla työskentelevistä valtaosa on koulutukseltaan insinöörejä, diplomi-insinöörejä tai arkkitehtehtejä. He työskentelevät tyypillisesti suunnittelu-, konsultointi-, asiantuntija- tai esimiestehtävissä.

Suunnittelualan määritelmä

Suunnittelualaan kuuluvat insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritykset. Ala käsittää teollisuuden, talonrakentamisen ja infrastruktuurin (yhdyskuntatekniikan) suunnittelun ja konsultoinnin. Tilastokeskuksen vuoden 2009 alusta lukien käyttämässä toimialaluokituksessa (TOL) suunnitteluala vastaa "Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta" (pääluokka M) alaluokkaa "Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi" (711).

Tähän luokkaan kuuluvat:

 • arkkitehtipalvelut (71110)
 • insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (7112)
 • yhdyskuntasuunnittelu (71121)
 • maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu (71122)
 • rakennetekninen palvelu (71123)
 • LVI-tekninen suunnittelu (71124)
 • sähkötekninen suunnittelu (71125)
 • muu rakennustekninen palvelu (71126), pois lukien kunnallinen
  rakennustarkastus
 • kone- ja prosessisuunnittelu (71127)

Työehtosopimuksen yleissitovuus koskee yllä todettua suunnittelualaa, josta kuitenkin jää sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle muu tekninen palvelu (71129).

Tilastokeskuksen toimialaluokitus

Yleissitovuuspäätös Finlexissä

Tilastotietoja alasta - Teknologiateollisuus, SKOL, ATL ja PALTA

Teknologiateollisuus ja SKOL

Suurin osa suunnittelualalla työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöstä on joko insinöörejä tai diplomi-insinöörejä, mutta alalla työskentelee lisäksi arkkitehtejä, ekonomeja, tradenomeja ja muita YTN-liittoihin kuuluvia asiantuntijoita.

SKOLilla on vuonna 2013 jäsenyrityksiä 205. Yritysten palveluksessa työskentelee lähes 15 000 henkilöä. SKOL on liittynyt vuoden 2011 alusta Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistykseksi. SKOLin jäsenyritykset ovat hakeneet Teknologiateollisuuden jäsenyyttä ja valtaosa yrityksistä onkin jo myös Teknologiateollisuuden jäseniä.

Päätoimialoja ovat teollisuus-, yhdyskunta-, talonrakennus, rakenne-, talotekniikka- ja arkkitehtisuunnittelu. Yritysten kokonaislaskutus oli 1 270 miljoonaa euroa vuonna 2012. Keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden oli noin 88 000 euroa.

Teollisuussektorin osuus laskutuksesta oli 36 prosenttia, talonrakennussektorin 38 prosenttia, yhdyskuntatekniikan 23 prosenttia ja muiden alojen osuus 3 prosenttia. Kokonaislaskutuksesta noin 22 prosenttia suuntautui vientiin.

Suurimmat yritykset tai konsernit laskutuksen perusteella ovat Pöyry Oyj, Sweco/FMC Group yritysryhmä, Ramboll Finland Oy, Etteplan Oyj, Neste Jacobs Oy, Citec Oy Ab, FCG Finnish Consulting Group Oy, Finnmap Consulting Oy,  Elomatic Oy, SWECO Industry Oy ja Sito Oy.

SKOLin kotisivut

Teknologiateollisuuden kotisivut

ATL ja PALTA

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL on itsenäinen elinkeinoelämän etujärjestö, jonka tarkoituksena on rakentamisen ja ympäristön laadun parantaminen arkkitehtipalveluja kehittämällä.

ATL perustettiin vuonna 1988 hoitamaan arkkitehtitoimistojen toiminnan kehittämistä, edunvalvontaa ja markkinointia. Liiton ammatilliset pätevyysvaatimukset ovat tiukat. Jäsenyrityksiä on yli 250 ja niiden palveluksessa on yhteensä noin 2 500 henkilöä, joista valtaosa on ylempiä toimihenkilöitä. ATL:n jäsenyrityksissä noudatetaan arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.

ATL on osa Palvelualan työnantajat PALTAa, joka hoitaa ATL:n puolesta alan työehtosopimustoiminnan. Tästä johtuen myös PALTA on allekirjoittajana ja sopijaosapuolena arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksessa.

ATL:n kotisivut

PALTAn kotisivut

Päivitetty: 07.01.2014