Suhteellisuusarviointi ammattien säätelystä 

Kuten aiemmin on todettu, niin on ollut selvittelyssä "suhteellisuusarviointi ammattien säätelystä" EU-tasolla. Komissiosta on juurikään tullut asiaa koskeva esitys, jonka tarkempi johdantoteksti on seuraava:

"Itsenäisten ammatinharjoittajien palveluja koskevien kansallisten sääntöjen suhteellisuusarviointi: Noin 50 miljoonaa henkeä - 22 prosenttia EU:n työvoimasta - harjoittaa ammattia, joka edellyttää tiettyä pätevyyttä tai jota koskeva ammattinimike on suojattu. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi proviisorit ja arkkitehdit. Sääntely on usein oikeutettua useiden ammattien kohdalla. Esimerkkeinä voidaan mainita terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät ammatit. Useissa tapauksissa tarpeettoman raskaat ja aikansa eläneet säännöt voivat kuitenkin kohtuuttomasti hankaloittaa pätevien hakijoiden pääsyä näihin työpaikkoihin. Tämä aiheuttaa haittoja myös kuluttajille. EU ei sääntele ammatteja eikä poista tällaista sääntelyä, vaan se kuuluu jatkossakin jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Jäsenvaltion on kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaan selvitettävä, ovatko uudet kansalliset ammatilliset vaatimukset tarpeen ja tasapainoiset. Yhtenäisen ja johdonmukaisen toimintamallin varmistamiseksi komissio ehdottaa, että virtaviivaistetaan ja selkeytetään sitä, miten jäsenvaltioiden olisi toteutettava kattava ja avoin suhteellisuusarviointi ennen itsenäisten ammatinharjoittajien palveluja koskevien kansallisten sääntöjen vahvistamista tai muuttamista."

-> Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tulisi yhteinen ja yhtenäinen EU-tason menettely arviointimenettely ammattien säätelykysymyksiä varten. Edellä mainituissa selvityksissä oli käynyt ilmi, että usean jäsenmaan hallinnot perustelivat jonkin tietyn ammatin säätelyä ylipäänsä tai tarkempaa säätelyn sisältöä lähinnä sillä, että "kyseinen alan järjestö oli toivonut tätä"; ilman varsinaisia asiaperusteita. Tämä ei enää olisi mahdollista.

Alla aihetta koskeva komission lehdistötiedote.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_fi.htm

Lisätietoja: Markus Penttinen: markus.penttinen@akava.fi


Päivitetty: 07.04.2017