1. Työsuojelun asiakirjat - laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 32 §

 Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus:

  • saada työnantajalta nähtäväkseen asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten mukaan, esimerkiksi riskien arviointiasiakirjat,
  • tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyviin työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asiakirjoihin,
  • saada työnantajalta nähtäväkseen työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta
  • saada asiakirjoista tehtävänsä hoidossa tarpeellisia jäljennöksiä.
Päivitetty: 05.03.2017