1. Tasa-arvosuunnitelma - tasa-arvolaki § 6 a ja § 6 b

 Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia työnantajia, jotka työllistävät yli 30 henkilöä, laatimaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa tasa-arvosuunnitelman. Tasa-arvosuunnitelman pitää sisältää:

  • selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta
  • erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin,
  • koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista,
  • suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi,
  • arvio aiempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.
Päivitetty: 17.02.2017