Lomarahan vaihtaminen vapaaksi kemian alalla

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin, vaan useimmiten siitä on sovittu työehtosopimuksella. Näin on tehty myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Kemianteollisuus KT ry:n välisellä työehtosopimuksella, Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjalla.

Mitä on sovittu?

Työehtosopimuksen mukainen kirjaus lomarahasta:

"Lomarahan määrä on 50 prosenttia vuosilomapalkan määrästä, ellei paikallisesti toisin sovita. Ellei paikallisesti toisin sovita, lomaraha maksetaan viimeistään loman jälkeisenä yrityksen säännönmukaisena palkanmaksupäivänä."  "Lomaraha maksetaan myös jo päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta maksettavan lomakorvauksen osalta, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy lomakautena muusta kuin ylemmästä toimihenkilöstä itsestään johtuvasta syystä tai määräaikaisen työsuhteen päättyessä lomakautena."

"Pöytäkirjamerkintä:

  • Vuosilomakautta ja lomarahaa koskevat ratkaisut ovat yleensä kollektiivisia, joten niistä sovitaan pääsääntöisesti luottamushenkilön tai tämän puuttuessa muun henkilöstön edustajan kanssa."

Usein yrityksissä tehdäänkin luottamushenkilön ja työnantajan edustajan välillä paikallinen sopimus lomarahan maksuajankohdasta. Tällöin se koskee kaikkia ylempiä toimihenkilöitä.

Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi ei työehtosopimuksessa ole sovittu mitään, mutta ei sitä ole myöskään kielletty.

Kuinka lomarahan vaihtovapaasta sovitaan?

Ylemmällä toimihenkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta vaihtaa lomarahaa vapaaksi, vaan siitä on sovittava työnantajan kanssa. Ehdoista riippuu tietysti, kuinka houkuttelevaa tällainen vaihtaminen on.

Usein luottamushenkilö sopii työnantajan edustajan kanssa "sopimuspohjan", jonka perusteella yksittäiset ylemmät toimihenkilöt tekevät kirjallisen sopimuksen tai ovat tekemättä.

Mitä sopimuksessa tulisi ottaa huomioon?

Oleellista on huomata, että lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimuksen erilliseen määräykseen. Näin ollen vuosilomalain laskentasäännöt eivät koske sitä. Tämä tarkoittaa, että lauantai ei ole mukana vapaapäiviä laskettaessa, eli huomioon otetaan vain todelliset
työpäivät. Myöskään arkipyhät eivät kuluta lomarahan vaihtopäiviä.

Rahakorvausta ei tietenkään ole järkevää vaihtaa sellaiseen vapaapäivään, joka ei muutenkaan olisi työpäivä.

Jos kyseessä on esimerkiksi 24 vuosilomapäivän lomarahan (50 prosenttia) vaihtaminen vapaaksi, siitä tulisi saada vastineeksi 12 vapaapäivää. Kun lauantai ei ole mukana laskuissa, tämä tarkoittaa kahta täyttä työviikkoa ja kahta arkipäivää. Mikäli kerralla vaihdetaan koko vuoden vuosilomapäivät, suositeltava määrä on 15 vapaapäivää eli kolme täyttä työviikkoa.

Vaihtosuhteen lisäksi kannattaa sopia myös näistä:

  • Miten vapaa rinnastuu työssäoloaikaan ja kerryttää vuosilomaa. Muuten voi käydä niin, että loman ansainnan kannalta tärkeä 14 päivän työssäoloaika ei täyty, jos vapaa pidetään yhden kuukauden sisällä.
  • Sopia voi myös siitä, että lomarahan vaihtovapaan ajalta maksetaan normaalisti palkkaa, jolloin kysymyksessä on palkallinen vapaa.
  • Miten sairastuminen vaikuttaa vapaapäiviin. Vuoden 2013 vuosilomalain muutos seitsemän sairaspäivän karenssin poistumisesta ei koske vapaapäiviä, jotka ovat lomarahasta vaihdettuja, ellei muuta ole sovittu.
  • On syytä sopia myös, millä painavilla syillä lomarahan vaihtovapaa siirtyy muuna ajankohtana pidettäväksi tai muutetaan rahaksi, jollei sitä pysty pitämään.

Kun lomarahan vaihtovapaa yhdistetään vuosilomaan tai muuhun vapaaseen, on syytä sopia, mistä syystä kullakin ajanjaksolla ollaan vapaalla.

Vaihtovapaa käytettävä oikein

Lomarahan vaihtovapaa on itse ostettua vapaa-aikaa, joka tulee käyttää omaa ja perheen hyvinvointia palvelevasti. Se ei ole tarkoitettu "harmaaseen kotityöhön".

Lomarahan vaihtovapaa ei myöskään ole lomautuksen korvike.

Päivitetty 13.11.2017

Päivitetty: 13.11.2017