YTN kemian alan työaikapankkijärjestelmä

Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi käyttöön otettava järjestelmä, jolla työntekijälle syntyy mahdollisuus säästää ja pitää vapaata työaikapankin käyttöönoton yhteydessä sovittujen pelisääntöjen rajoissa. Järjestelmän hyötynä on tuottavuuden ja kilpailukyvyn sekä työssäjaksamisen paraneminen.

Työaikapankista on sovittu työehtosopimuksella, mutta itse järjestelmän käyttöönotosta sovitaan useimmiten paikallisesti. Näin on tehty myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Kemianteollisuus KT ry:n välisellä työehtosopimuksella, Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjalla.

Työaikapankkijärjestelmä on ollut ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa vuodesta 2014 lähtien ja se tuli myös työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuksiin vuonna 2016. Mikään ei estä sopimasta kaikkia henkilöstöryhmiä koskevasta työaikapankkijärjestelmästä.

Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotto

Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja järjestelmän ehdoista sovitaan kirjallisesti luottamushenkilön ja työnantajan kesken. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen yksittäinen ylempi toimihenkilö päättää itse, käyttääkö hän sovittua työaikapankkia.
Ellei toisin sovita, työaikapankki ei muuta tai korvaa muita käytössä olevia työaikajärjestelyitä, kuten liukuva työaika, työajan tasoittumisjärjestelmä yms.

Työaikapankin käyttöönotossa voidaan työehtosopimuksen mukaan  sopia muun muassa seuraavista asioista:

 • ketkä kuuluvat järjestelmän piiriin
 • mitä vapaita voidaan säästää ja millaisin ehdoin
 • vapaiden säästämiselle ja lainaamiselle asetetut enimmäismäärät
 • kuinka vapaita voidaan pitää tai määrätä pidettäväksi
 • kuinka työaikapankin toimivuutta käsitellään työnantajan ja luottamusmiehen kesken ja kuinka järjestelmää voidaan muuttaa
 • sopimuksen irtisanominen

Nämä täsmennykset tulevat työehtosopimuksesta:

 • "Vuosiloman ansaitsemisen suhteen kokonaisina työpäivinä tai sitä pidempinä ajanjaksoina pidetyt vapaat katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi."
 • "Mikäli työaikapankkisopimuksen tai työsuhteen päättyessä pankissa on säästettyä tai lainattua saldoa, ne korvataan tai peritään takaisin sopimuksen tai työsuhteen päättyessä."

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin voidaan sopia siirrettäväksi esimerkiksi seuraavia eriä joko kokonaan tai osittain:

 • lisätyö
 • ylityöstä maksettavan korvauksen peruspalkka ja/tai korotusosa
 • sunnuntaina tai arkipyhänä tehdystä työstä maksettava peruspalkka ja/tai korotusosa
 • työajan lyhennysvapaat
 • työaikaliukumaan kertyneet saldotunnit
 • vuoro-, yö-, ilta- tai muut vastaavat työlisät
 • työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen tai varallaolo
 • viikkolepo
 • säästövapaaksi sovittu vuosiloma
 • vapaaksi vaihdettu lomaraha
 • tulospalkkiot tai bonukset

Paikallisesti sopimalla voidaan selventää, kuinka työaikapankkiin talletettavat rahaperusteiset erät muutetaan ajaksi.

Muuta

Työaikapankista sovittaessa tulee määritellä myös enimmäiskertymä. Sen tulee mahdollistaa työ- ja vapaa-ajan sovittaminen pitkälläkin aikavälillä. Enimmäiskertymän ei tule ylittää kuutta kuukautta, koska palkkaturvalain mukainen palkkaturvan enimmäismäärä on kuuden kuukauden palkkaa vastaava työaikapankkisaatava.

Työaikapankki saattaa alkuun vaikuttaa hankalalta ja ehkä jopa hieman byrokraattiseltakin, mutta kokemukset niiden käytöstä ovat olleet myönteisiä.

Päivitetty 13.11.2017

Päivitetty: 13.11.2017