Yleistä työsuojelusta

Työsuojeluorganisaation tehtävänä on toimia asiantuntijana ja työnantajan apuna työhyvinvointiin ja työsuojelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa. Työsuojelutoiminta on lakisääteistä ja jokaiseen yli kymmenen hengen työpaikkaan on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Työsuojelulautakunta perustetaan vähintään 20 työntekijän työyhteisöissä ja siihen kuuluvat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu sekä työterveyshuollon asiantuntijat. Organisaatiossa tulee olla työsuojelupäällikkö, joka on työnantajan edustaja, sekä työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja hänelle varavaltuutettu.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä sekä järjestää työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa yhteistoimintaa, jolla kehitetään ja ylläpidetään työhyvinvointia.

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema ja hän toimii yhdessä työsuojelupäällikön, työterveyshuollon ja muiden työsuojelutoimijoiden kanssa työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Työsuojeluvaltuutetun valinta

Pääsääntöisesti työsuojeluvaali järjestetään loka-marraskuussa parittomina vuosina, mutta jos valinta suoritetaan ensimmäistä kertaa, voidaan se toteuttaa myös muinakin ajankohtina.

Valinnan toimittamisessa on tärkeää, että kaikilla työntekijöillä on tieto asiasta. Kaikilla vakinaisilla työntekijöillä tulee olla mahdollisuus asettua ehdolle ja kaikki saavat osallistua valintaan.

Valintatavasta sovitaan työpaikalla ja se voidaan tehdä yhteisesti sopien valintakokouksessa tai järjestämällä vaalit. Vaalitapa voi olla perinteinen tai sähköinen. Ajankohta tulee sopia niin, että se on kaikille mahdollinen ja suositus on, että valinnasta ilmoitetaan kaikille työtekijöille vähintään 14 vuorokautta ennen ajankohtaa.

Järjestelyistä huolehtii vaalitoimikunta, joka koostuu noin kolmesta-neljästä työpaikan työntekijästä. Suositeltavaa on, ettei toimikuntaan valita sellaista henkilöä, joka itse asettuu ehdolle. Vaalitoimikunta huolehtii siitä, että vaalit toteutetaan ohjeiden mukaisesti.

Ehdokkaaksi nimetyiltä tulee olla suostumus, josta ilmenee mihin tehtävään henkilöä ehdotetaan.

Jos järjestetään valintakokous, on kaikilla työntekijöillä oltava mahdollisuus osallistua siihen. Tämä edellyttää, että työnantajan toimipiste sijaitsee yhdellä paikkakunnalla. Erillinen vaali järjestetään aina, kun valintakokous ei ole mahdollinen.

Kun valinnat on tehty, niistä tulee tehdä mahdollisimman pian ilmoitus Työturvallisuuskeskuksen rekisteriin, YTN:n henkilöstöedustajarekisteriin sekä omaan liittoon.

Päivitetty: 11.05.2017