Varo kilpailukieltosopimusta

Kilpailukieltosopimus rajoittaa työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijän oikeutta tehdä työsopimus uuden työnantajan kanssa, jos tämä harjoittaa entisen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaan. Sopimus voi myös rajoittaa työntekijän oikeutta perustaa kilpaileva yritys.

Kilpailukieltosopimukseen on aina syytä suhtautua varauksella.  Jos sopimusta tarjotaan työsopimuksen ollessa voimassa, siitä on pääsääntöisesti paras kieltäytyä. Jos sitä esitetään uutta työsopimusta tehtäessä, siihen ei kannata suostua kuin pakon edessä. Tarjottuun sopimukseen kannattaa aina pyytää kommentit oman liiton juristilta ennen sen allekirjoittamista. On syytä tietää tarkasti, mihin on sitoutunut.

Rajoitukset määriteltävä tarkoin

Jos kilpailukieltosopimuksen joutuu tekemään, rajoitukset on määriteltävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti: sopimukseen kirjataan toimialat, yritykset tai tuotteet, joiden kanssa ei saa olla tekemisissä sekä maantieteellinen alue, jolla ei saa toimia.

Kilpailukiellon voimassaoloaika on syytä määritellä mahdollisimman lyhyeksi.

Lain mukaan sopimus saa rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia työsuhteen päättymisen jälkeen enintään kuuden kuukauden ajan. Poikkeuksellisesti sopimus voidaan tehdä enintään vuodeksi. Silloin kuitenkin edellytetään, että työntekijä saa kohtuullisen korvauksen hänelle tästä sidonnaisuudesta aiheutuvasta haitasta.

Älä sovi sopimussakkoa

Mikäli kilpailukieltosopimuksen syystä tai toisesta joutuu allekirjoittamaan, kannattaa mieluummin sitoutua korvaamaan aiheuttamansa vahinko kuin sopia sopimussakosta. Lisäksi vahingonkorvausvelvollisuudelle on sovittava yläraja, esimerkiksi 3-6 kuukauden palkkaa vastaava summa. Työnantajan velvollisuus on tällöin osoittaa euromääräisenä summana, miten suuri vahinko rikkomuksesta on aiheutunut, mikäli hän vaatii korvausta.

Sopimussakosta ei sen sijaan kannata sopia, koska se lankeaa maksettavaksi ilman, että työantajan tarvitsee näyttää minkäänlaista vahinkoa syntyneen. Jos sellaisen joutuu sopimaan, se ei saa kuitenkaan ylittää työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana saamaa palkkaa.

Sallittu vain erityisen painavasta syystä

Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Se on sallittu vain silloin, kun työntekijän työtehtävät liittyvät tuotekehitys-, tutkimus- tai muuhun vastaavaan toimintaan ja työnantajalla on sellaista tietoa ja osaamista, jota kilpailijoilla ei ole yleisesti käytössä.

Myös asiakassuhteiden säilyttäminen voi olla peruste kilpailukieltosopimukselle, jos asiakkaat sitoutuvat yritykseen vahvasti esimerkiksi myyntityötä tekevän työntekijän kautta.

Kilpailukieltosopimus on aina mitätön siltä osin kun se on tehty vastoin lain säännöksiä. Esimerkiksi puhtaasti suoritustyötä tekevän työntekijän kanssa kilpailukiellosta ei saa sopia. Kilpailukieltosopimusta ei pidä myöskään tehdä sellaisten työntekijöiden kanssa, joilla ei ole hallussaan yrityksen toiminnan kannalta oleellisen tärkeää tietotaitoa. Samoin halu rajoittaa kilpailua ei ole hyväksyttävä syy kilpailukieltosopimukselle.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Esimerkiksi tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanottua sopimus ei sido.

Päivitetty: 07.02.2011