METSÄTEOLLISUUS ry - YTN ry YHTEISTOIMINTASOPIMUS


1 SOVELTAMISALA 

Tätä sopimusta sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä. Sopimuksen 3 ja 4 kohtia sovelletaan niissä Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä, joiden työsuhteessa olevan henkilöstön määrä säännöllisesti on vähintään 30.

Tämä yhteistoimintasopimus on työehtosopimuslain 1 §:ssä tarkoitettu sopimus. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (725/78) ei ole tämän sopimuksen osa.

2 YHTEISTOIMINTAELIN 

Paikallisesti voidaan sopia sellaisen yhteistoimintaelimen perustamisesta, joka käsittelee muun muassa kehittämistoimintaan sisältyviä asioita. Yhteistoimintaelin voi korvata erilliset yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikunnat sekä muut vastaavat toimikunnat. Sama yhteistoimintaelin voi vastata myös yhteistoimintalain, työsuojeluvalvontalain, työterveyshuollon ja tasa-arvolain mukaisista toimista ja suunnitelmista paikallisesti sovittavassa laajuudessa.

3 LUOTTAMUSVALTUUTETTU

3.1 Luottamusvaltuutetun valinta ja edustaminen

Yrityksessä, joka toimii yhdellä paikkakunnalla, ylemmillä toimihenkilöillä on mahdollisuus valita keskuudestaan joko perussopimuksen mukainen yhteyshenkilö tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu.

Jos ylemmät toimihenkilöt yrityksessä, joka toimii useammalla paikkakunnalla, valitsevat luottamusvaltuutetun, edustaa hän oman toimipaikan ylempien toimihenkilöiden lisäksi myös koko yhtiön ylempiä toimihenkilöitä asioissa, jotka koskevat kaikkia yhtiön ylempiä toimihenkilöitä.

Mikäli yritykseen valitaan luottamusvaltuutettu, se ei kuitenkaan saa johtaa konsernin samalla paikkakunnalla toimivien yhteyshenkilöiden ja luottamusvaltuutettujen yhteismäärän lisääntymiseen.

Luottamusvaltuutetun valinnasta ja toimikaudesta on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle.

Yrityskohtaisesti voidaan luottamusvaltuutetun valinnasta sopia toisin.

3.2 Luottamusvaltuutetun tehtävät, asema ja tiedonsaantioikeus

Luottamusvaltuutettu hoitaa työsopimuslaissa ja muualla työlainsäädännössä säädetyt tehtävät.

Luottamusvaltuutetulla on oikeus saada laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä riittävästi vapautusta työstään ja korvaus tästä aiheutuvasta ansionmenetyksestä.

Yrityskohtaisesti voidaan luottamusvaltuutetun tehtävistä sopia toisin.

3.3 Luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja

Luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja määräytyy työsopimuslain mukaan.

4 TIEDOTUSTOIMINTA 

4.1 Yrityksen sisäinen tiedotustoiminta

Työnantajan tulee esittää ylemmille toimihenkilöille tai heidän edustajille:

1. Yrityksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen siihen perustuva selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta.

2. Vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta, josta käyvät ilmi tuotannon, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

3. Vuosittain henkilöstösuunnitelma, joka sisältää arviot henkilöstön määrässä, laadussa ja asemassa odotettavissa olevista muutoksista.

4. Yrityksen tulee antaa viipymättä olennaiset muutokset kaikissa edellä mainituissa tiedoissa.

Pyydettäessä yhteistoimintalain 11 §:n 2 momentin tarkoittamat yrityksen tilinpäätöstiedot annetaan ylempien toimihenkilöiden edustajille kirjallisena.

Milloin tiedottamisen perusteltuna esteenä ovat yrityksen tuotannolliselle toiminnalle tai taloudelle vahinkoa aiheuttavat painavat syyt, joita ei ole voitu ennakolta tietää, työnantajan on tiedotettava asiasta viivytyksettä sen jälkeen, kun edellä mainittuja esteitä tiedottamiselle ei enää ole. Samalla työnantajan on esitettävä perusteet poikkeavalle menettelylle.

Ylempien toimihenkilöiden tulee saattaa esimiestensä tietoon yrityksen toiminnan tai työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan kannalta merkitykselliset asiat.

Osapuolet suosittelevat, että edellä kohdassa 4.1.1 tarkoitettujen yrityksen taloutta koskevien tietojen yhteydessä selostetaan mahdollisuuksien mukaan myös toimialan yleisiä suhdanne- ja taloudellisia näkymiä.

Ylempien toimihenkilöiden edustaja saa edellä tarkoitetut tiedot luottamuksellisina tehtäviensä hoitamista varten. Tietoja ei tule luovuttaa muiden yritysten luottamushenkilöille eikä niitä saa muutoinkaan levittää.

4.2 Henkilöstön keskinäinen tiedotustoiminta

Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmällä on oikeus työajan ulkopuolella järjestää työpaikalla tai muussa sovitussa tilassa kokouksia työmarkkina-asioissa tai työpaikan työsuhteita koskevista tai yhteistoimintalain mukaisista kysymyksistä.

Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmällä on myös oikeus jakaa jäsenilleen kokousilmoituksia sekä työpaikan työsuhteisiin tai työmarkkinakysymyksiin liittyviä tiedonantoja.

Henkilöstöryhmällä on oikeus tiedottaa työmarkkinakysymysten ohella myös yleisiin kysymyksiin liittyvistä asioista työpaikan ilmoitustaululla.

5 SALASSAPITOVELVOLLISUUS 

Milloin yrityksen ylemmät toimihenkilöt tai heidän edustajansa ovat tämän sopimuksen mukaisesti saaneet työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia koskevia tietoja, saadaan näitä tietoja käsitellä vain niiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden tai henkilöstön edustajien kesken, joita asia koskee, ellei työnantajan ja tiedonsaantiin oikeutettujen kesken muuta sovita. Ilmoittaessaan salassapitovelvollisuudesta työnantajan tulee yksilöidä, mitkä tiedot salassapitovelvollisuus käsittää ja mikä on tietojen salassapitoaika. Ennen kuin työnantaja ilmoittaa kysymyksessä olevan liike- tai ammattisalaisuuden, salassapidon perusteet selvitetään asianomaiselle ylemmälle toimihenkilölle taikka ylempien toimihenkilöiden edustajalle.

6 NEUVOTTELUJÄRJESTYS 

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain tarkoittamana henkilöstöryhmän edustajana yhteistoiminta-asioissa toimii toimipaikan ylempien toimihenkilöiden keskuudestaan valitsema henkilö.

Mikäli tämän sopimuksen tulkinnasta tai noudattamisesta syntyy erimielisyyttä, eikä asiaa sovita paikallisesti, on menettelystä laadittava muistio, jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii.

Erimielisyyttä koskeva asia siirretään liittotasolla neuvoteltavaksi Metsäteollisuus ry:n ja YTN:n välillä, mikäli molemmat tai toinen erimielisyyden osapuolista sitä esittää.

7 VOIMASSAOLO JA SITOVUUS

Tämä sopimus tulee voimaan 19.6.2002 ja on voimassa toistaiseksi.

Mikäli sopijapuolet haluavat luopua tästä sopimuksesta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle ja sopimuksen voimassaolo lakkaa kuuden kuukauden kuluttua sen jälkeen.

Päivitetty: 07.02.2011