Työaikalaki koskee myös ylempiä toimihenkilöitä

Työaika sovitaan työsopimuksella, yleensä joko 37,5 h viikossa tai 40 h viikossa + 12,5/13 pekkaspäivää vuodessa.

Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän työaikalain mukaan tulevia etuja, on mitätön, jollei tästä laista muuta johdu. (TSL 13. luku 6 §). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli työntekijä on mennyt sopimaan jotain lain vastaista tai lakia huonommin työsopimuksellaan, on kyseinen sopimuksen kohta laillisesti mitätön eikä tarkoita mitään. (katso kohta ylitöiden korvaaminen)

Työsopimuksella ylitöiden korvaamisesta kuukausittaisella kertakorvauksella eli könttäkorvauksella voivat sopia johtavassa asemassa olevat tai joilla on muita työntekijöitä suoranaisina alaisinaan ja joiden tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistensa työtä. Johtavassa asemassa oleva ottaa ostaa johdettaviensa työhön vain tilapäisesti. Itsenäiset asiantuntijat, joilla ei ole alaisia, eivät ole johtavassa asemassa.

Työaikalain vastaisesti sovittu könttä on itse asiassa osa peruspalkkaa, jota työnantaja ei voi yksipuolisesti ottaa pois. Peruspalkan lisäksi ylempi toimihenkilö on oikeutettu lain edellyttämiin ylityökorvauksiin.

Työaikalakia sovelletaan kaikkiin muihin paitsi yrityksen tai sen itsenäisen osan  ylimpään johtoon tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavaan itsenäiseen tehtävään kuten esimerkiksi koko tehtaan johtajaan. (TAL 2 §)

Suurin osa ylemmistä toimihenkilöistä on siis työaikalain piirissä. Työaikalain ulkopuolella olo edellyttää erittäin korkeaa asemaa yrityksessä, yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamista tai siihen välittömästi rinnastettavaa itsenäistä tehtävää.

Matkustamiseen tai varallaoloon käytetty aika ei ole työaikaa. Näin ollen matkustamiseen tai varallaoloon käytettyä aikaa voi säästää talteen ilman enimmäiskertymärajoituksia. Matka-aikapankin rakentamiselle ei ole laillisia esteitä tai rajoituksia.

Liukuva työaika

Liukuvan työajan enimmäiskertymä voi olla työaikalain mukaan max. + 40 h. (TAL 13 §). Tästä voidaan poiketa ainoastaan valtakunnallisella työehtosopimuksella (TAL 40 §) tai sen valtuuttamana paikallisesti sopien.

Työneuvoston lausunto 1393-04: Yli 40 h säännöllistä työaikaa säästävät saldopankit, joita ei ole sovittu valtakunnallisella työehtosopimuksella tai sen valtuuttamana paikallisesti sopien eivät ole lain mukaisia.

Yli 40 h säännöllisen työajan liukumakertymää ei siis voida laillisesti sopia työsopimuksella eikä paikallisella sopimuksella, ellei sopimusmahdollisuudesta ole sovittu työehtosopimuksella.

Työaikapankkiin saa kuitenkin säästää ylitöitä lain sallimissa rajoissa (250h/v), matka-aikaa, vuosilomia, tai lomarahoja.

Päivitetty: 07.02.2011