IPE-järjestelmä

Jos työnantaja käyttää työtehtävien IPE-arviointijärjestelmää, työntekijälle on  henkilötietolain perusteella  annettava tieto omasta luokittelustaan. Luonnollisesti on myös jokaisen oma etu tietää, millaista järjestelmää häneen sovelletaan.

Tehtäväkuvauksen tulee aina olla tarkka, kattava ja ajantasainen. IPE-luokittelussa on otettava huomioon kaikki tehtäväkokonaisuuteen vaikuttavat osat, ei ainoastaan ns. päätehtävä.

Tehtävälle määritellyn IPE-luokan lisäksi palkkaan vaikuttaa henkilökohtainen osa, jossa painavat  muun muassa kokemus, koulutus, pätevyys ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Samaan IPE-vaativuusluokkaan kuuluvien palkka siis vaihtelee henkilökohtaisen osan suuruuden mukaan. Työntekijälle on kerrottava, missä kohdassa IPE-luokan sisällä oma palkka on. Kehittymisen kannalta on suotavaa, että hän tietää myös tähän vaikuttavat tekijät.

Työnkuvaan mahdollisesti tulleiden muutosten vaikutus tehtävän vaativuuden arviointiin ja sen luokitteluun sekä työntekijän palkkaukseen on käytävä läpi kehityskeskustelussa.

......................................

IPE-palkka paremmaksi - ota kehityskeskustelussa esiin nämä asiat:

-      Kasvaako tehtäväni vaativuusluokka, jos tehtäväni lisääntyvät tai muuttuvat vaativammiksi?

-      Paraneeko sijoitukseni omassa luokassani, jos lisään pätevyyttäni esimerkiksi kouluttautumalla?

-      Kasvattaako tehokkaampi ja tuottavampi työskentelyni tehtävästä maksettavaa tulospalkkiota?

.....................................

IPE ja edunvalvonta

IPE ei ole paikallisen sopimuksen tai työehtosopimuksen osa, vaan työnantaja saa soveltaa sitä yksipuolisesti.

Edunvalvonnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että henkilöstöedustaja saa työnantajalta IPE-luokitukseen perustuvat palkkatiedot. Laki yhteistoiminnasta yrityksistä antaa tähän mahdollisuuden.

Kun henkilöstön edustajalla on tiedot edustamiensa henkilöiden sijoittumisesta IPE-käyrälle anonyymeinä pisteinä, voidaan esimerkiksi paikallisesti maksettaviksi sovitut palkankorotuserät ohjata luokkansa sisällä niille, jotka ovat palkkakuopassa.

IPE-järjestelmän oikeudenmukaisuus riippuu siitä, miten sitä yrityksessä käytetään. Järjestelmää on kritisoitu muun muassa siitä, että se painottaa jonkin verran johtamista ja alaisten lukumäärää aliarvioiden samalla vaativia asiantuntijatehtäviä.

On syytä muistaa, ettei IPE-järjestelmä toimi palkka-automaattina, sillä palkkaukseen vaikuttaa aina henkilökohtainen osuus. IPE-luokka ei myöskään automaattisesti nouse esimerkiksi uuden tutkinnon myötä, elleivät tehtävät samalla muutu.

Alan tuoreinta IPE-palkat-käyrää voi kysyä oman liiton palkkaneuvonnasta.

Päivitetty: 15.06.2012