Paikallisen sopimisen edellytyksistä ja muodoista

Sopimisen yleiset edellytykset ovat ainakin luottamus, yhteisymmärrys, tiedonvaihto sekä molempia osapuolia hyödyttävä lopputulos. Luottamusmiehen kannalta kriittisin vaihe sopimuksen teon kannalta lienee, saako hän käyttöönsä riittävällä tarkkuudella tietoja edustettaviensa palkoista, jotta hän voi tehdä perustellun sopimuksen korotusten jakamisesta. Keskeinen kysymys siis on riittävä tieto ja varmuus palkankorotusten kohdentumisesta.

YTN suosittelee, että

  • luottamushenkilö selvittää henkilöstön näkemyksiä työehtosopimuksen työpaikkaerän osalta
  • luottamushenkilö sopii työnantajan kanssa siitä, millaisia palkkatietoja hän saa käyttöönsä paikallisen sopimisen mahdollistamiseksi
  • luottamushenkilö tekee kirjallisen esityksen työpaikkakohtaisen erän jakamiseksi
  • luottamushenkilö käy paikalliset neuvottelut työpaikkakohtaisen erän jakamiseksi aktiivisesti, yhteistyöhakuisesti ja sopimukseen pyrkien
  • luottamushenkilö laatii käydyistä neuvotteluista muistion riippumatta siitä, onko neuvotte-luissa saavutettu yhteisymmärrys tai ei
  • luottamushenkilö toimittaa muistion ja mahdollisesti tehdyn sopimuksen YTN:lle

Käsitteitä:

Yleiskorotus = Sopimuskorotus, joka jaetaan samansuuruisena kaikille alan työntekijöille ilman paikallisia neuvotteluja.
Perälauta = Sopimuskorotus, jonka käytöstä neuvotellaan paikallisesti, mutta jaetaan yleiskorotuksena, jos jakotavasta ei sovita.
Järjestelyvaraerä = Sopimuskorotus, jonka jakamisesta päättää viime kädessä työnantaja.
Meriittikorotus = Työnantajan yksipuolisesti päättämä korotus (ei sisälly työehtosopimuksiin).
Paikallinen sopiminen = kollektiivista sopimista luottamushenkilön ja työnantajan välillä työpaikkakohtaisesti. Yrityskohtaisesti sovittaessa paikallisesti täytyy yrityksen ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöiden keskuudessa olla yksimielisyys paikallisesti sovittavasta asiasta, ei enemmistön päätökseen perustuva.

Kun on kysymys palkankorotuksen jakamisesta paikallisesti sopien, niin osa korotuksesta voidaan esimerkiksi sopia maksettavaksi yleiskorotuksena kaikille ja osa erästä käytetään palkkauksellisten epäkohtien korjaamiseen.

Päivitetty: 02.05.2012