Työsuojelua tehdään yhdessä

Työ ja työympäristö muuttuvat jatkuvasti. Tästä johtuen työsuojelukin on jatkuvaa toimintaa. Hyvin hoidettu työsuojelu maksaa itsensä takaisin hyvinvoivana, pitkään työelämässä jaksavana ja oppivana henkilöstönä. Henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara!

YTN:n tavoite työsuojelulle on, että se hoidetaan avoimessa ja tiiviissä yhteistoiminnassa työpaikkakohtaisesti. Työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut yhdessä työpaikan muun työsuojeluhenkilöstön kanssa kehittävät asiantuntijoina työsuojelua. Näin varmistetaan turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö ja hyvä työkyky koko henkilöstölle.

Työsuojelu on ennakoivaa ja korjaavaa. Ennakoivalla työsuojelulla huomioidaan työsuojelunäkökulma muun muassa töiden organisoinnissa sekä työtehtävien, -menetelmien ja -tilojen suunnittelussa. Korjaavassa työsuojelussa toimeen ryhdytään heti, kun on havaittu puutteita työturvallisuudessa tai työoloissa.

Ylempien toimihenkilöiden työsuojelu tarkoittaa useimmiten pureutumista työn psyykkiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen, unohtamatta kuitenkaan fyysistä työsuojelua ja ergonomiaa. Tänä päivänä asiantuntijatyön riskejä ovat esimerkiksi työaikakuormitus, liiallinen työmäärä sekä työssä ja vapaa-aikana työasioissa matkustaminen. Työnantajan tulee selvittää näistä syistä aiheutuvat riskit ja vaarat.

Jos havaitset työpaikallasi ongelmia liittyen turvallisuuteen tai ilmapiiriin, ota välittömästi yhteyttä työpaikkasi työsuojelutoimijoihin, joita ovat:

  • työnantaja
  • työsuojelutoimikunta tai vastaava yhdistetty yhteistoimintaelin
  • työsuojelupäällikkö
  • työsuojeluvaltuutettu
  • työsuojeluasiamies
  • työterveyshuolto

Jos toimit työpaikallasi työsuojeluvaltuutettuna, saat apua ja neuvoja oman liittosi työsuojelu- ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta.

Lisätietoa työsuojelusta.


Työaikojen haitallinen kuormitus selvitettävä

Työturvallisuuslaissa työajat rinnastetaan lain muutoksen myötä samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet.

Lakimuutoksen mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työturvallisuuslain piiriin kuuluvat myös esimies- ja johtotehtävissä toimivat.

Akavalaisittain on oleellista, että vaaratekijäksi katsotaan työnantajan aloitteesta työntekijän työhön sidottuna oleva aika. Näitä ovat esimerkiksi matkustaminen, jonka ei pääsääntöisesti katsota kuuluvaan työaikaan sekä tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän olevan tavoitettavissa, kuten vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin, varsinaisen työaikansa ulkopuolella.

Henkilöstöedustaja voi kertoa henkilöstön näkemykset työnantajalle työsuojelutoimikunnassa tai muulla tavoin.

Tutustu henkilöstön edustajille laadittuihin ohjeisiin kuormituksen selvittämiseksi tästä.

YTN:n työsuojeluryhmä

YTN:n työsuojeluryhmä toimii työsuojeluhenkilöstön tukena, tarjoaa neuvontaa sekä kehittää yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelutoimintaa. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja toimintaehdotuksia. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:
Minna Hälikkä, minna.halikka(a)ytn.fi
Johanna Hämäläinen, johanna.hamalainen(a)ytn.fi
Sirkku Pohja, sirkku.pohja(a)ytn.fi 
Timo Ruoko, timo.ruoko(a)ytn.fi 
Heidi Sarén, heidi.saren(a)ytn.fi

Päivitetty: 29.05.2017