Palkkausjärjestelmä tietotekniikan palvelualoilla

Tietotekniikan palvelualojen yleissitova työehtosopimus sisältää palkkausjärjestelmän (6 §). Järjestelmä perustuu toisaalta työn vaativuuteen ja toisaalta tehtäväryhmiin. Sopijaosapuolet ovat laatineet palkkausjärjestelmästä myös yhteisen soveltamisohjeen. Soveltamisohje löytyy tästä linkistä (joka lataa pdf-tiedoston).

Palkkausjärjestelmän yleiset periaatteet ovat seuraavat:

1. Tehtäväryhmän määrittely

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään mihin tehtäväryhmään työ kuuluu. Jos työtehtävä sisältää useampaan tehtäväryhmään kuuluvia töitä, määräävä tekijä on työn pääasiallinen sisältö erityisesti työajan käytön perusteella. Tehtävänimike ei ole ratkaiseva vaan tehtävän sisältö. Tehtäväryhmiä ovat:

 • myynti
 • markkinointi ja viestintä
 • asiakaspalvelu ja -tuki
 • suunnittelu/kehitys
 • projekti-/järjestelmävastuu
 • verkko- ja tietoliikennepalvelut
 • käyttö- ja laitepalvelut
 • laitteisto- ja ohjelmistoylläpito
 • hallinto

2. Palkkatason määrittely

Seuraavassa vaiheessa määritellään tehtävän sijoittuminen neljäportaisella asteikolla tasoille 1-3A. Taso määräytyy palkkatasoa kuvaavan "yleiskuvauksen" sekä "osaaminen, vapaus, vastuu ja vuorovaikutus" arvioinnin mukaan. Tässä on esitetty vain "yleiskuvaus" ja tarkemmat määrittelyt löytyvät työehtosopimuksesta:

 • Taso 1: Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä ammattitehtäviä
 • Taso 2: Tehtävät ovat edellistä vaativampia tai monipuolisempia
 • Taso 3: Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä asiantuntijatehtäviä tai tehtäviä, joihin liittyy työnjohtovastuuta
 • Taso 3A: Edelliseen verrattuna tehtävä sisältää merkittävässä määrin taloudellista, toiminnallista ja työnjohdollista vastuuta

Vaiheiden 1 ja 2 määrittelyt tulisi käydä läpi työnantajan ja luottamusmiehen (luottamusvaltuutetun) kesken. Tehtävän sijoittaminen "oikeaan lokeroon" perustuu siten tehtävän pääasialliseen sisältöön.

Muuta huomioitavaa

Huomaa, että tässä vaiheessa voidaan siis työsopimuspalkka sopia (todeta) ohjepalkkaa suuremmaksi. Ohjepalkan ja todellisen palkan erotus olisi siten henkilökohtaista palkan osaa.

Palkkausjärjestelmän käyttämisessä tulee kiinnittää erityistä huomioita siihen, että selvitetään tehtävän vaatimuksia eikä tehtävää hoitavan henkilön ominaisuuksia. Henkilökohtainen työsuoritus voi nostaa työsopimuspalkkaa yli järjestelmän mukaisesti määritellyn ohjepalkan.

Jos työnantaja ja toimihenkilö ovat erimielisiä palkkauksesta, voi työntekijä saattaa asian luottamusmiehen tai liiton selvitettäväksi.

Päivitetty: 24.11.2014