YTN:n tavoitteet alan palkkatason nostamiseksi

YTN:n tavoitteena on aikaansaada suunnittelualalle ohjelma, jotta saavutetaan yleinen teollisuuden palkkataso. Tässä osin onnistuttiinkin sopimukaudella 2007 - 2009, jolloin suunnittelualan ansiokehitys oli selvästi nopeampaa kuin teollisuudessa. Suunnittelualan palkkakehityksen tulisi jatkossakin teollisuuden suunnittelutehtävissä toimivien ylempien toimihenkilöiden palkkakehitystä parempi.

YTN on valmis sopimaan työantajaliitto Teknologiateollisuuden ja SKOL:n kanssa vaativuudenluokitusjärjestelmän mallista tai muutamasta vastaavasta, jota suunnittelualan yritykset voivat käyttää sellaisenaan tai soveltaa paikallisesti sopien.

Palkkapolitiikassa kannustavuuden keskeiset tekijät ovat tehtävän vaativuus, koulutus ja ammatti­päte­vyys. Palkkapolitiikan on oltava lisäksi oikeudenmukaista, tasa-arvoista, avointa ja läpinäkyvää.

YTN:n käsityksen mukaan tulospalkkausta tulee kehittää paikallisesti sopien ja työnantajien yhdessä henkilöstön kanssa tulospalkkauksen periaatteista sopien. YTN on valmis yhteistyössä Teknologiateollisuuden ja SKOL:n kanssa laatimaan mallin, jota yritykset voivat käyttää sellaisenaan tai soveltaa paikallisesti sopien.

Palkka on sopimusasia

Ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työ­sopi­­­muk­sella ottaen huo­mioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammatti­päte­vyys. Osa kokonaisansiosta voi muodostua työ­paik­kakohtai­sesti määritettyjen muuttuvien palkkatekijöiden perus­teella.

Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen perustuvat sopi­­mus­korotukset toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan mukai­sesti. Paikallisesti sopimalla voidaan sopimus­koro­tuk­sesta poiketa tai korvata sopimuskorotus yritys- tai työpaikka­koh­tai­sella tulossidon­naisella palkkausjärjestelmällä.

Yrityksessä määritellään henkilöstöön sovellettava palkka­poli­tiikka. Liitot suosit­tavat, että palkat määräytyvät työn vaati­vuu­den mukaan ja palkkapolitiikka tähtää työsuoritusten palkitsemi­seen sekä yrityk­sen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen.

Teknologiateollisuus-SKOL-YTN työehtosopimuksen 3 §:n mukaan palkkapolitiikka perustetaan seuraaville periaatteille kokonaan tai osittain:

  • Rakentuu yrityksen liikeidean pohjalle ja tukee sen toteutu­mista.
  • Tukee yrityksen tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailu­kyvyn kehittämistä.
  • On yksilöllinen. Ottaa huomioon yksilön työtehtävien vaati­vuuden ja vastuun sekä hänen osaamisensa ja työtulok­sensa.
  • Palkitsee sellaisista yksilöllisistä kyvyistä ja taidoista kuin tiedon hallinta, projektinjohtotaito, arvostelu-, aloite-, innovointi- ja yhteistyökyky.
  • Kannustaa yksilöä ammattitaidon syventämiseen ja laajen­ta­mi­seen.
  • Tukee työyhteisölle asetettujen yhteisten tavoitteiden toteu­tu­mista sekä yhteistyötä yli toiminto- ja henkilöstöryhmä­rajojen.
  • On selkeä, pitkäjänteinen ja johdonmukainen, mutta jousta­vasti muutetta­vissa yrityksen toimintaedellytysten tai liike­idean sitä vaatiessa.

Palkkapolitiikan onnistumisen edellytyksenä on, että sen peri­aat­teista vallitsee yh­teis­­ymmärrys ja että esimies ja toimihenkilö keskus­televat työtehtävien toteutu­mi­sesta ja tämän vaikutuk­sesta palkkaan.

Onko palkani oikealla tasolla?

YTN -liitot tekevät vuosittain työmarkkinatutkimukset. Saat lisätietoja suunnittelualalla vallitsevasta palkkatasosta oman YTN -liittosi kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä oman YTN -liittosi tutkimusasiamieheen tai suunnittelualan YTN-toimijoihin. TEKin ja IL:n kotisivuilla on käytössä ns. Palkkanosturi, jonka käyttämiseksi tulee kirjautua sivuille jäsentunnuksella.

Päivitetty: 07.01.2014