Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

22.06.2011 Mitä TES sanoo ylitöiden korvaamisesta?

Ylityötä on lähtökohtaisesti säännöllisen vuorokautisen työajan ylittävä osuus. Ylityöstä tulee sopia työnantajan ja toimihenkilön välillä, ja siitä on myös maksettava korvaukset.

Jos työsopimuksessasi on sovittu työajaksi esimerkiksi 40 tuntia viikossa, ylityötä on 8 tuntia vuorokaudessa ylittävä osuus. Ylityöstä on myös oikeus saada työehtosopimuksen mukainen korvaus. Tärkeää on, että työaikaa myös seurataan ja ylityöt kirjataan ylös.

Voit itse vaikuttaa

Muista vaatia työehtosopimuksen ja työaikalain mukaiset korvaukset tehdystä ylityöstä. Kysymys on pakottavista lakisääteisistä työehtosopimuksen mukaisista eristä, joista sinulla on oikeus saada korvaus. Pitämällä huolta, että saat työehtosopimuksen mukaiset työaikakorvaukset, voit vaikuttaa merkittävästi ansiotasoosi sekä työn ja vapaa-ajan suhteeseen.

Vain johtavassa asemassa olevan työntekijän kohdalla voidaan sopia, että ylityöt korvataan erillisellä kiinteällä kuukausikorvauksella. Tämänkin korvauksen pitää olla erotettu palkasta ja sen tulee vastata todellisia ylityömääriä. Sopimus, jonka mukaan ylityöt sisältyvät sovittuun kuukausipalkkaan erittelemättä ylityön osuutta, ei ole työaikalain eikä työehtosopimuksen mukainen, vaikka tällaiseen olisit työsopimuksessa suostunutkin. Suurin osa pankin esimiehistä ja asiantuntijoista on oikeutettu työehtosopimuksen mukaisiin korvauksiin. Esimerkiksi pankeissa yhä useampi asiantuntija työskentelee johtajasopimuksella. Vaikka sopimuksessa tällöin olisikin sovittu, ettei henkilö kuulu työehtosopimuksen piiriin, pääsääntöisesti kaikki ylintä johtoa lukuun ottamatta ovat oikeutettuja työehtosopimuksen mukaisiin työaikakorvauksiin.

Pankin toimitusjohtaja on suoraan työaikalain soveltamisen ulkopuolella. Lisäksi työaikalain piiriin ei kuulu työ, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamisasemaan rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Jotta työntekijä olisi määrittelyn perusteella työaikalain ulkopuolella, tehtävän pitää sisältää tosiasiallista johtamista. Yrityksen koolla ei sinänsä ole merkitystä, mutta suuremmassa yrityksessä voi työaikalain ulkopuolelle jääviä johtamistehtäviä olla enemmän kuin pienessä yrityksessä, jossa vain toimitusjohtaja saattaa käytännössä olla asemassa, johon työaikalakia ei sovelleta.

Tosiasiallinen johtaminen pitää työaikalain silmissä sisällään esimerkiksi itsenäisen yksikön tulosvastuullisen johtajuuden. Tehtävään tulee sisältyä todellista johtamista, jotta sen hoitaminen jättäisi henkilön työaikalain ulkopuolelle. Käytännössä suuremmissa yrityksissä raja työaikalain soveltamiseen kulkee johtoryhmän jäsenissä. Keskijohto puolestaan kuuluu yleensä työaikalain soveltamispiiriin huolimatta työnjohdollisista tehtävistä. Johtavaan asemaan rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä voidaan työaikalain mukaan pitää tehtäviä, joita tekevillä toimihenkilöillä on erityistä asiantuntemusta ja työssään johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa ja he voivat myös itsenäisesti päättää työajastaan. Tällöin työnantaja ei saa seurata työntekijän työaikaa.

Työnantaja ja toimihenkilö voivat sopia yksilöllisestä työajasta. Sovittava yksilöllinen työaika voi olla keskimäärin enintään 40 t viikossa. Sopimus tehdään Rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten yhteisesti laatiman työaikasopimusmallin mukaisesti. Yhteyshenkilö voi toimihenkilön suostumuksella tutustua työaikasopimukseen. Mikäli et tiedä, onko työaikasi työehtosopimuksen mukainen, voit tiedustella tätä yhteyshenkilöltäsi.

Liukuva työaika, jos sellaisesta on pankissa sovittu (sovittu myös liukumarajoista sekä töihintulo- ja -lähtö -ajoista), antaa työntekijälle mahdollisuuden sovittujen liukumarajojen puitteissa työtilanteen ja omien tarpeittensa perusteella päättää itse siitä, miten pitkän työpäivän hän kulloinkin tekee. Työnantaja ei voi teettää työtä liukuvan työajan rajoissa, vaan mikäli työnantaja "määrää" työntekijän ylittämään säännöllisen työajan, kysymys on ylityöstä, josta pitää maksaa asianmukaiset korvaukset.

Ylityötä on lähtökohtaisesti säännöllisen vuorokautisen työajan ylittävä osuus. Toimihenkilö voi kieltäytyä ylityön tekemisestä asiallisen syyn perusteella. Ylityöstä tulee sopia työnantajan ja toimihenkilön välillä.

Jos työsopimuksessasi on sovittu työajaksi esimerkiksi 40 tuntia viikossa, ylityötä on 8 tuntia vuorokaudessa ylittävä osuus.

Ylityökorvaus on:
a) arkipäivinä 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavilta 100 %
b) sunnuntaina 2 ensimmäiseltä tunnilta 150 % ja seuraavilta 200 %

Ylityökorvauksen vaihtamisesta vastaavaan vapaa-aikaan voidaan sopia. Ylityökorvaus maksetaan ja vapaa annetaan 2 kuukauden kuluessa, ellei toisin sovita.

Lauantaityö on lähtökohtaisesti ylityötä ja korvataan edellä mainitulla tavalla.

Lauantait, juhannusaatto ja jouluaatto ovat vapaapäiviä. Uudenvuodenaaton ja kiirastorstain säännöllinen työaika on 5 tuntia.

Säännöllisiltä iltatyötunneilta klo 17.30 - 23 maksetaan iltalisänä 22 %.

Säännöllisiltä yötyötunneilta klo 23 - 07 maksetaan yölisänä 30 %.

Varallaolossa on oltava sopimuksen mukaan paikassa, josta voidaan kutsua työhön. Varallaolosta maksetaan 50 % perustuntipalkasta, kuitenkin vähintään 2 tunnin perustuntipalkka. Varallaolon pituus sovitaan etukäteen. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan.

Hälytysluonteisesti työhön kutsuttavalle maksetaan hälytyskorvaus. Korvauksen edellytyksenä on, että toimihenkilö on ehtinyt poistua työpaikalta. Hälytyskorvaus on 4 tunnin peruspalkka. Hälytystyön ollessa ylityötä maksetaan ylityökorvaus.

Atk-toimihenkilölle maksetaan soittokorvaus työajan ulkopuolisesta soitosta. Edellytyksenä on, että asia pystytään hoitamaan puhelimitse. Korvaus on 3 tunnin perustuntipalkka.

Vuoden 1. työpäivänä työsuhteessa oleva saa kaksi (2) palkallista vapaapäivää. Vapaapäivien edellytyksenä on vuoden aikana työskentely. Työajan lyhennys toteutetaan täysinä vapaapäivinä, ellei toisin sovita. Vapaan ajankohta ilmoitetaan vähintään 2 viikkoa etukäteen. Pitämättä jääneet vapaapäivät korvataan vastaavana rahakorvauksena.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Vakuutusalan lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on antanut lakkovaroituksen vakuutusalalle. Kuluvan viikon aikana valtakunnansovittelijan johdol ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille ... Lue lisää

29.05.2017 Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. ... Lue lisää

06.03.2017 Vierailemme Folksamissa 9.3. klo 7.45-9.15

Vierailemme Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä torstaina, tervetuloa piipahtamaan ständillämme!Löydät meidät 9.3. Folksamin ... Lue lisää

24.02.2017 Maksamisen turvallisuus: Älä ole heikoin lenkki!

Teknologia kehittyy, mutta miten on turvallisuuden laita? Maalaisjärkeä kannattaa käyttää, sanovat asiantuntijat, koska ... Lue lisää

06.02.2017 Vierailemme Tampereen seudun OP:ssa 7.2. klo 11.30-13.30

Tervetuloa piipahtamaan ständillämme 7.2. kello 11.30-13.30 välisenä aikana henkilöstöravintola Holvissa (Hämeenkatu 12, ... Lue lisää

02.02.2017 Palvelualan työantajat Palta mukaan rahoitusalan työehtosopimukseen

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet, että Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy Finanssialan ... Lue lisää

17.01.2017 Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11. ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto