Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

22.06.2011 Mitä TES sanoo ylitöiden korvaamisesta?

Ylityötä on lähtökohtaisesti säännöllisen vuorokautisen työajan ylittävä osuus. Ylityöstä tulee sopia työnantajan ja toimihenkilön välillä, ja siitä on myös maksettava korvaukset.

Jos työsopimuksessasi on sovittu työajaksi esimerkiksi 40 tuntia viikossa, ylityötä on 8 tuntia vuorokaudessa ylittävä osuus. Ylityöstä on myös oikeus saada työehtosopimuksen mukainen korvaus. Tärkeää on, että työaikaa myös seurataan ja ylityöt kirjataan ylös.

Voit itse vaikuttaa

Muista vaatia työehtosopimuksen ja työaikalain mukaiset korvaukset tehdystä ylityöstä. Kysymys on pakottavista lakisääteisistä työehtosopimuksen mukaisista eristä, joista sinulla on oikeus saada korvaus. Pitämällä huolta, että saat työehtosopimuksen mukaiset työaikakorvaukset, voit vaikuttaa merkittävästi ansiotasoosi sekä työn ja vapaa-ajan suhteeseen.

Vain johtavassa asemassa olevan työntekijän kohdalla voidaan sopia, että ylityöt korvataan erillisellä kiinteällä kuukausikorvauksella. Tämänkin korvauksen pitää olla erotettu palkasta ja sen tulee vastata todellisia ylityömääriä. Sopimus, jonka mukaan ylityöt sisältyvät sovittuun kuukausipalkkaan erittelemättä ylityön osuutta, ei ole työaikalain eikä työehtosopimuksen mukainen, vaikka tällaiseen olisit työsopimuksessa suostunutkin. Suurin osa pankin esimiehistä ja asiantuntijoista on oikeutettu työehtosopimuksen mukaisiin korvauksiin. Esimerkiksi pankeissa yhä useampi asiantuntija työskentelee johtajasopimuksella. Vaikka sopimuksessa tällöin olisikin sovittu, ettei henkilö kuulu työehtosopimuksen piiriin, pääsääntöisesti kaikki ylintä johtoa lukuun ottamatta ovat oikeutettuja työehtosopimuksen mukaisiin työaikakorvauksiin.

Pankin toimitusjohtaja on suoraan työaikalain soveltamisen ulkopuolella. Lisäksi työaikalain piiriin ei kuulu työ, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamisasemaan rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Jotta työntekijä olisi määrittelyn perusteella työaikalain ulkopuolella, tehtävän pitää sisältää tosiasiallista johtamista. Yrityksen koolla ei sinänsä ole merkitystä, mutta suuremmassa yrityksessä voi työaikalain ulkopuolelle jääviä johtamistehtäviä olla enemmän kuin pienessä yrityksessä, jossa vain toimitusjohtaja saattaa käytännössä olla asemassa, johon työaikalakia ei sovelleta.

Tosiasiallinen johtaminen pitää työaikalain silmissä sisällään esimerkiksi itsenäisen yksikön tulosvastuullisen johtajuuden. Tehtävään tulee sisältyä todellista johtamista, jotta sen hoitaminen jättäisi henkilön työaikalain ulkopuolelle. Käytännössä suuremmissa yrityksissä raja työaikalain soveltamiseen kulkee johtoryhmän jäsenissä. Keskijohto puolestaan kuuluu yleensä työaikalain soveltamispiiriin huolimatta työnjohdollisista tehtävistä. Johtavaan asemaan rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä voidaan työaikalain mukaan pitää tehtäviä, joita tekevillä toimihenkilöillä on erityistä asiantuntemusta ja työssään johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa ja he voivat myös itsenäisesti päättää työajastaan. Tällöin työnantaja ei saa seurata työntekijän työaikaa.

Työnantaja ja toimihenkilö voivat sopia yksilöllisestä työajasta. Sovittava yksilöllinen työaika voi olla keskimäärin enintään 40 t viikossa. Sopimus tehdään Rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten yhteisesti laatiman työaikasopimusmallin mukaisesti. Yhteyshenkilö voi toimihenkilön suostumuksella tutustua työaikasopimukseen. Mikäli et tiedä, onko työaikasi työehtosopimuksen mukainen, voit tiedustella tätä yhteyshenkilöltäsi.

Liukuva työaika, jos sellaisesta on pankissa sovittu (sovittu myös liukumarajoista sekä töihintulo- ja -lähtö -ajoista), antaa työntekijälle mahdollisuuden sovittujen liukumarajojen puitteissa työtilanteen ja omien tarpeittensa perusteella päättää itse siitä, miten pitkän työpäivän hän kulloinkin tekee. Työnantaja ei voi teettää työtä liukuvan työajan rajoissa, vaan mikäli työnantaja "määrää" työntekijän ylittämään säännöllisen työajan, kysymys on ylityöstä, josta pitää maksaa asianmukaiset korvaukset.

Ylityötä on lähtökohtaisesti säännöllisen vuorokautisen työajan ylittävä osuus. Toimihenkilö voi kieltäytyä ylityön tekemisestä asiallisen syyn perusteella. Ylityöstä tulee sopia työnantajan ja toimihenkilön välillä.

Jos työsopimuksessasi on sovittu työajaksi esimerkiksi 40 tuntia viikossa, ylityötä on 8 tuntia vuorokaudessa ylittävä osuus.

Ylityökorvaus on:
a) arkipäivinä 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavilta 100 %
b) sunnuntaina 2 ensimmäiseltä tunnilta 150 % ja seuraavilta 200 %

Ylityökorvauksen vaihtamisesta vastaavaan vapaa-aikaan voidaan sopia. Ylityökorvaus maksetaan ja vapaa annetaan 2 kuukauden kuluessa, ellei toisin sovita.

Lauantaityö on lähtökohtaisesti ylityötä ja korvataan edellä mainitulla tavalla.

Lauantait, juhannusaatto ja jouluaatto ovat vapaapäiviä. Uudenvuodenaaton ja kiirastorstain säännöllinen työaika on 5 tuntia.

Säännöllisiltä iltatyötunneilta klo 17.30 - 23 maksetaan iltalisänä 22 %.

Säännöllisiltä yötyötunneilta klo 23 - 07 maksetaan yölisänä 30 %.

Varallaolossa on oltava sopimuksen mukaan paikassa, josta voidaan kutsua työhön. Varallaolosta maksetaan 50 % perustuntipalkasta, kuitenkin vähintään 2 tunnin perustuntipalkka. Varallaolon pituus sovitaan etukäteen. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan.

Hälytysluonteisesti työhön kutsuttavalle maksetaan hälytyskorvaus. Korvauksen edellytyksenä on, että toimihenkilö on ehtinyt poistua työpaikalta. Hälytyskorvaus on 4 tunnin peruspalkka. Hälytystyön ollessa ylityötä maksetaan ylityökorvaus.

Atk-toimihenkilölle maksetaan soittokorvaus työajan ulkopuolisesta soitosta. Edellytyksenä on, että asia pystytään hoitamaan puhelimitse. Korvaus on 3 tunnin perustuntipalkka.

Vuoden 1. työpäivänä työsuhteessa oleva saa kaksi (2) palkallista vapaapäivää. Vapaapäivien edellytyksenä on vuoden aikana työskentely. Työajan lyhennys toteutetaan täysinä vapaapäivinä, ellei toisin sovita. Vapaan ajankohta ilmoitetaan vähintään 2 viikkoa etukäteen. Pitämättä jääneet vapaapäivät korvataan vastaavana rahakorvauksena.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

16.10.2018 Vakuutusalan ylityökielto

STTK:lainen Vakuutusväen Liiton on julistanut alalle ylityökiellon, joka alkaa torstaina 18.10. kello 00 ja on voimass ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilas ... Lue lisää

24.08.2018 Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenki ... Lue lisää

18.06.2018 Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämi ... Lue lisää

05.04.2018 Artikkeli: Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mu ... Lue lisää

25.03.2018 Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.- ... Lue lisää

22.03.2018 Rahoitusalalle sovintoesitys

Valtakunnansovittelija antoi tänään 22.3. rahoitusalan osapuolille sovintoehdotuksen. Osapuolet vastaavat valtakunnansov ... Lue lisää

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

26.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 1.3.

Valtakunnansovittelija kartoitti 26.2. edellytyksiä jatkaa rahoitusalan työriidan sovittelua. Seuraavan kerran alan sopi ... Lue lisää

20.02.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 26.2.

Rahoitusalan työriidan sovittelua ollaan tauon jälkeen jatkamassa. Valtakunnansovittelija on kutsunut työriidan osapuole ... Lue lisää

02.02.2018 Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoeh ... Lue lisää

31.01.2018 Rahoitusalan työriitaan sovintoehdotus, vastaukset perjantaina 2.2.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen pitkään jatkuneeseen kiistaan. Sovintoehdotus annettiin ... Lue lisää

24.01.2018 Rahoitusalalle ei vieläkään sopua, sovittelu jatkuu 29.1.

Rahoitusala yhä ilman sopua vakavista yrityksistä huolimatta. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.1.2018.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

22.01.2018 Rahoitusalan lakkoavustusten maksatus ja päivystyspuhelin

Tammikuun rahoitusalan lakon osalta määräaikaan mennessä (19.1.) tehdyt hakemukset lakkoavustustuksista maksatetaan 23.1 ... Lue lisää

11.01.2018 Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu 16.1.

Sovittelua jatketaan seuraavan kerran tiistaina 16.1.2018 klo 12. Uusia lakonuhkia ei ole ilmoitettu.Rahoitusalan työrii ... Lue lisää

09.01.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 11.1.

 Valtakunnansovittelija Minna Helle on kutsunut rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolten pääneuvottelijat tapaamis ... Lue lisää

08.01.2018 Hae rahoitusalan lakkoavustus 19.1. mennessä, ylityökielto edelleen voimassa

Rahoitusalan painostustoimet toteutuivat viime viikolla 4.-5.1., kiitos osallistumisestasi yhteisen asian edistämiseksi! ... Lue lisää

20.12.2017 YTN jätti rahoitusalalle lakkovaroituksen

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät et ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto