Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

20.06.2018 YTN-data 2017 - elintarvikealan keskeisiä tutkimustuloksia

YTN-data 2017 -aineiston valossa liittojen työmarkkinatutkimuksiin syksyllä 2017 elintarvikealalta vastanneiden mediaanikuukausipalkka oli 5232 euroa ja vastaava keskiarvopalkka 4850 euroa. Koko YTN:n keskitaso on keskiarvolla mitaten noin 400 ja mediaanilla mitaten noin 500 euroa matalampi. Taustalla on hyvä muistaa, että elintarvikealalla keskitasoa useampi sijoittuu keskijohtoon tai johtoon, vastaavasti keskitasoa harvempi asiantuntijatasolle. Verrattaessa lukuja tilanteeseen vuosi aiemmin oli elintarvikealan vastaajilla mediaani oli noussut 0,9 prosenttia ja keskiarvo vastaavasti 0,6 %. Vastaajajoukko ei ole identtinen eri vuosina, joten palkkakehityslukuihin on syytä suhtautua pienellä varauksella.

Elintarvikealalla 43 % vastaajista ilmoitti palkkansa nousseen suhteessa tilanteeseen vuosi aiemmin. Mikäli palkka oli noussut, asian taustalla oli noin 14 %:ssa tapauksista ollut yleiskorotus tai organisaatiokohtainen korotus. Henkilökohtaisen ns. meriittikorotuksen oli saanut samoin 14 % palkan muutoksen kokeneista vastaajista, kun koko YTN-aineistossa vastaava osuus 20 %. Meriitin saaneiden osuus on viime vuosina ollut yleisesti eri YTN-aloilla ollut varsin pieni, toki nyt se hieman nousi yleisesti ottaen vuoden 2016 tasosta.

Myös tulospalkkausta tarkastellaan YTN-datassa. Elintarvikealalla 59 % ilmoitti olevansa tulospalkkauksen piirissä, kun vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli 55 %. Uudellamaalla työskentelee jopa 56 % elintarvikealan vastaajista, tämä on seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaava osuus kaikista YTN-vastaajista.

Tulevaisuus nähdään yhä valoisampana  

Jo pitkään on YTN-datassa tarkasteltu vastaajien mielikuvaa työsuhteen varmuudesta omalla ja yleisellä työpaikan tasolla. Syksyllä 2017 oman tilanteensa vakaaksi tai melko vakaaksi koki jopa 88 % elintarvikealan vastaajista. Osuus nousi viisi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Irtisanomista mahdollisena tai todennäköisenä piti vain 5 % vastaajista. Tilanne työpaikan tasolla yleisesti nähtiin jonkin verran pessimistisemmin: 18 % näki irtisanomisten olevan vähintään mahdollisia. Oman tilanteen osalta elintarvikealan vastaajat olivat yhä keskimäärin hieman optimistisempia mutta koko työpaikan tilannetta arvioitaessa hieman pessimistisempiä kuin koko YTN-vastaajajoukko. 

Yhä paljon ylimääräisiä työtunteja, matkapäivät ja matkustavien osuus liki ennallaan

Vastaajien ilmoittama keskimääräinen todellinen työaika viikossa oli elintarvikealalla 41,0 tuntia. Taso oli hieman korkeampi kuin koko YTN-aineistossa ja 12 minuuttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Taso vaihtelee voimakkaasti asematason mukaan. Johdossa keskiarvo on 43,2 tuntia, asiantuntijoilla taas 39,9 tuntia. Tällä kertaa kysyttiin myös ns. harmaan, työaikakirjanpitoon kirjautumattoman, työajan määrää edellisen työviikon aikana. Elintarvikealalla keskiarvo oli 4,9 tuntia, tämä oli tunnin korkeampi taso kuin koko YTN-aineistossa. Kun lukuja suhteutetaan tyypilliseen sopimuksessa sovittuun tuntimäärään 37,5, niin ylimääräistä työtä kertyy vuodessa huomattava määrä.

Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan sekä kotimaassa että ulkomailla tehtävien matkapäivien lukumäärät. Näin tarkasteltuna työssään matkustavia on noin 85 % (koko YTN 75 %) vastaajista. Koti- ja ulkomaan matkapäivien yhteenlaskettu määrä vuodessa on koko YTN-aineistossa mediaanilla kuvattuna 14 päivää ja keskiarvona 26 päivää. Elintarvikealalla vastaava mediaani on 15 ja keskiarvo 25 päivää.

Työtahdin koetaan kiristyneen, työhyvinvoinnin parantaminen läheisessä yhteydessä johtamiseen

Tällä kertaa kysyttiin erityisteemana mm. työhyvinvoinnin parantamisen keinoista sekä työtahdin muutoksesta. Erityisesti työnjaon sekä organisaation tavoitteiden ja päämäärien selkeyttäminen nousi esiin työhyvinvoinnin parantamisen keinoina, samoin vuorovaikutuksen parantaminen ja työkuorman vähentäminen. Merkittävässä määrin mainintoja keräsivät myös työmenetelmien ja -välineiden parantaminen sekä joustavien työaikajärjestelyjen lisääminen. 

Elintarvikealalla joka kuudes vastaaja kokee työtahdin kiristyneen viime vuosina huomattavasti ja 46 % jonkin verran. Osuudet ovat kolme prosenttiyksikköä korkeampia kuin koko YTN-aineistossa. Tämä onkin hieman huolestuttava viesti. 

Teksti: Juha Oksanen


Laaja aineisto työmarkkinatietoa

YTN-data 2017 on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen vuoden 2016 työmarkkinatutkimuksista koottu tietoaineisto. Aineisto koostetaan ja raportoidaan joka vuosi.

YTN-datan aineisto koostuu 10 eri liiton jäsenten vastauksista liittojen omiin työmarkkinatutkimuksiin ja se kerättiin loppusyksystä 2017. YTN-dataan on otettu mukaan 50 prosentin otannan perusteella vastaajat, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla kokopäivätoimisesti palkansaaja-asemassa. Vastaajia oli yhteensä 18 220. Määrä laski edellisvuodesta vajaalla tuhannella.

Aineistosta löytyvät tiedot mm. palkkauksesta, työajoista ja tulospalkkioista. Elintarvikealalla vastaajia oli 337  sen osuus koko YTN-datasta oli noin kaksi prosenttia. Elintarvikealan vastaajista 43 % oli miehiä, kun koko YTN:n tasolla osuus oli jopa 68 %. Vastaajien mediaani-ikä oli 42 vuotta, kaksi vuotta YTN:n keskitasoa korkeampi.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

20.06.2018 YTN-data 2017 - elintarvikealan keskeisiä tutkimustuloksia

YTN-data 2017 -aineiston valossa liittojen työmarkkinatutkimuksiin syksyllä 2017 elintarvikealalta vastanneiden mediaani ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto